Vài điều cần biết về chung cư Gold Tower

Đối với dự án chung cư Gold Tower có nhiều công trình, thí dụ: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, bao gồm nhiều công trình: Dân dụng , công nghiệp , giao thông, hạ tầng kỹ thuật… và trong một loại công trình lại gồm nhiều hạng mục nhỏ thì định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư được tính riêng cho từng hạng mục và loại công trình hay tính chung cho loại công trình có tỷ trọng chi phí lớn nhất?. Sau khi nghiên cứu, Vụ kinh tế tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại văn bản công bố Định mức chi phí quản lý dự án chung cư Gold Tower,  Dự án của bạn xây dựng loại công trình nào thì lấy tỷ lệ định mức theo Bảng định mức ở loại công trình đó.

Đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình gồm: theo ý kiến phản biện thì dự án có thể có nhiều công trình, nhưng ở đây em đang ở bước BVTC (công trình thiết kế 2 bước), họ (cả kho bạc nữa) nói rằng: cái mà em đang làm nó là 1 công trình vì vậy phần hạ tầng, giao thông, cấp điện… chỉ là 1 hạng mục của công trình, vì vậy phải lấy chi phí xây dựng của cả công trình (50 tỷ) để nội suy tỷ lệ từng phần (lấy 50 tỷ để xác định tỷ lệ cho phần giao thông rồi nhân với chi phí xây lắp của phần giao thông, các phần khác tương tự); theo trả lời của Viện kinh tế thì em hiểu là phần nào thì lấy chi phí xây dựng của phần đó để nội suy tỷ lệ, nhưng hạo lập luận là cái đấy là bước dự án (sau đó nếu tách riêng từng phần ra, mỗi phần là 1 công trình và duyệt riêng) thì làm như vậy, còn trường hợp cụ thể của e thì đấy là 1 công trình rồi. Như vậy, trong dự án chung cư Gold Tower có nhiều loại công trình Nếu trong trường hợp các chi phí GT, HTKT so với XDDD là quá bé thì ta có thể bỏ qua và gộp vào được. Tình huống của bạn đưa ra thì chi phí giữa các loại hình công trình là tương đối cân bằng, tỷ trọng từng loại gần như nhau nên tách ra là hợp lý nhất.

.

Leave a Reply