Tổng hành dinh quân đội trung ương chứa đầy...

Hôm sau, ngày 19 tháng 9, triều đình được tin về cuộc đụng độ ở …